Sprawdź wszystkie aktualności dotyczące tego projektu

14.11.2016r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym doradztwie, szkoleniach, poradnictwie zawodowym osoby w wieku 18-29 lat z terenu województwa wielkopolskiego, należące do kategorii NEET, które opuściły pieczą zastępczą maksymalnie do roku od przystąpienia do projektu.

30.12.2016r.

Informujemy, iż nadal trwa rekrutacja, zapraszamy do udziału w projekcie

18.01.2017r.

Informujemy, iż została poszerzona grupa docelowa do projektu. Poniżej wykaz osób, które mogą wziąźć udział w projekcie:

1.  młodzież  z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę  (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,

– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku  życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,  

– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,

2. matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),

3. absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków),

4. absolwenci specjalnych ośrodków szkolno‐wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych    (do roku po opuszczeniu ośrodków),

5. matki przebywające w domach samotnej matki,

6.  osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!
30.01.2017r.

Informujemy, iż rozpoczęły się zajęcia z poradnictwa zawodowego z pierwszymi osobami.

06.02.2017r.

Informujemy, iz zajęcia grupowe z warsztatów aktywizacji zawodowej rozpoczęła I grupa szkoleniowa.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby należące do grupy docelowej projektu:

1.  młodzież  z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę  (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,

– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku  życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,  

– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,

2. matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),

3. absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków),

4. absolwenci specjalnych ośrodków szkolno‐wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych    (do roku po opuszczeniu ośrodków),

5. matki przebywające w domach samotnej matki,

6.  osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

do skorzystania z oferowanego wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe
 • kursy zawodowe
 • staże
 • udział jest bezpłatny!

27.03.2017r.

Informujemy, iz zajęcia grupowe z warsztatów aktywizacji zawodowej rozpoczęła II grupa szkoleniowa.

03.04.2017r.

W dniu dzisiejszym rozpoczął się kurs z obsługi komputera.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

25.04.2017r.

Informujemy, iż rozpoczęliśmy kurs na pracownika administracyjno biurowego z obsługą komputera.

08.05.2017r.

Informujemy, iż 16.05.2017 rozpoczynamy kurs gastronomiczny (Czarnków) oraz 27.05.2017 kurs opieki nad osobami starszymi w Kaliszu. SERDECZNIE ZAPRASZAMY na spotkania rekrutacyjne!!!

15.05.2017r.

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż w dniu 27.05.2017r. planujemy rozpocząć kurs Opieka nad osobami starszymi z kompetencjami elektrycznymi do kV, zapraszamy do zapisywania się na bezpłatne kursy.

29.05.2017r.

Zapraszamy do udziału w  projekcie! Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

– należysz  do kategorii NEET :

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER osoba młoda z kategorii NEET jest to osoba w wieku 15‐29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Studenci studiów zaocznych i wieczorowych kwalifikują się do kategorii NEET. Tylko osoby młode kształcące się w trybie stacjonarnym nie spełniają definicji kategorii NEET.

Zgodnie z definicjami IZ PO WER, pod pojęciem „do 29 r.ż.” kwalifikujemy również osoby, które ukończyły 29 rok życia, czyli te, które nie ukończyły jeszcze 30 lat.

– zamieszkujesz na terenie województwa wielkopolskiego,

– jesteś w wieku 18-29 lat,

– opuściłeś/aś maksymalnie do roku przed podpisaniem umowy uczestnictwa:

* pieczą zastępczą: ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej;

*  młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii

* specjalny ośrodek szkolno‐wychowawczy lub specjalny ośrodek wychowawczy

* dom samotnej matki,

* zakład karny lub areszt śledczy

zapraszamy do zapisywania się na kursy, w ramach których uczestnicy otrzymają wsparcie:

 • indywidualne pośrednictwo pracy
 • warsztaty aktywizacji zawodowej, a po zakończeniu warsztatów uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 266,00 zł brutto
 • bony szkoleniowe , a po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 398,96 zł brutto
 • staże zawodowe 1800,00 zł brutto/1 miesiąc
 • pośrednictwo pracy

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!!!

12.06.2017r.

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie, który umożliwi młodym ludziom zdobycie kwalifikacji oraz nabycie doświadczenia zawodowego.

 

05.07.2017r.

Informujemy, iż pod koniec lipca planujemy rozpoczęcie kursu kelner/barista – serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!!!

 

31.07.2017r.

Zapraszamy do udziału w  projekcie! Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

– należysz  do kategorii NEET :

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER osoba młoda z kategorii NEET jest to osoba w wieku 15‐29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Studenci studiów zaocznych i wieczorowych kwalifikują się do kategorii NEET. Tylko osoby młode kształcące się w trybie stacjonarnym nie spełniają definicji kategorii NEET.

Zgodnie z definicjami IZ PO WER, pod pojęciem „do 29 r.ż.” kwalifikujemy również osoby, które ukończyły 29 rok życia, czyli te, które nie ukończyły jeszcze 30 lat.

– zamieszkujesz na terenie województwa wielkopolskiego,

– jesteś w wieku 18-29 lat,

– opuściłeś/aś maksymalnie do roku przed podpisaniem umowy uczestnictwa:

* pieczą zastępczą: ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej;

*  młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii

* specjalny ośrodek szkolno‐wychowawczy lub specjalny ośrodek wychowawczy

* dom samotnej matki,

* zakład karny lub areszt śledczy

zapraszamy do zapisywania się na kursy, w ramach których uczestnicy otrzymają wsparcie:

 • indywidualne pośrednictwo pracy
 • warsztaty aktywizacji zawodowej, a po zakończeniu warsztatów uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 266,00 zł brutto
 • bony szkoleniowe , a po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 398,96 zł brutto
 • staże zawodowe 1800,00 zł brutto/1 miesiąc
 • pośrednictwo pracy

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!!!

21.08.2017r.

Informujemy, iż we wrześniu planujemy rozpocząć kurs na pracownika administracyjno – biurowego z obsługą komputera. Osoby spełniające wymagania grupy docelowej zapraszamy do zapisywania się na całkowicie bezpłatny udział w projekcie w ramach którego można otrzymać wsparcie:

 • indywidualne pośrednictwo pracy
 • warsztaty aktywizacji zawodowej, a po zakończeniu warsztatów uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 266,00 zł brutto
 • bony szkoleniowe , a po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 398,96 zł brutto
 • staże zawodowe 1800,00 zł brutto/1 miesiąc
 • pośrednictwo pracy

09.10.2017r.

Zapraszamy do udziału w  projekcie! Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

– należysz  do kategorii NEET :

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER osoba młoda z kategorii NEET jest to osoba w wieku 15‐29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Studenci studiów zaocznych i wieczorowych kwalifikują się do kategorii NEET. Tylko osoby młode kształcące się w trybie stacjonarnym nie spełniają definicji kategorii NEET.

Zgodnie z definicjami IZ PO WER, pod pojęciem „do 29 r.ż.” kwalifikujemy również osoby, które ukończyły 29 rok życia, czyli te, które nie ukończyły jeszcze 30 lat.

– zamieszkujesz na terenie województwa wielkopolskiego,

– jesteś w wieku 18-29 lat,

– opuściłeś/aś maksymalnie do roku przed podpisaniem umowy uczestnictwa:

* pieczą zastępczą: ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej;

*  młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii

* specjalny ośrodek szkolno‐wychowawczy lub specjalny ośrodek wychowawczy

* dom samotnej matki,

* zakład karny lub areszt śledczy

zapraszamy do zapisywania się na kursy, w ramach których uczestnicy otrzymają wsparcie:

 • indywidualne pośrednictwo pracy
 • warsztaty aktywizacji zawodowej, a po zakończeniu warsztatów uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 266,00 zł brutto
 • bony szkoleniowe , a po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 398,96 zł brutto
 • staże zawodowe 1800,00 zł brutto/1 miesiąc
 • pośrednictwo pracy

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!!!

 

06.11.2017r.

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie, w ramach którego podniesiesz swoje kompetencje i kwalifikacje oraz otrzymasz stypendium szkoleniowe i stażowe!

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

– należysz  do kategorii NEET :

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER osoba młoda z kategorii NEET jest to osoba w wieku 15‐29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Studenci studiów zaocznych i wieczorowych kwalifikują się do kategorii NEET. Tylko osoby młode kształcące się w trybie stacjonarnym nie spełniają definicji kategorii NEET.

Zgodnie z definicjami IZ PO WER, pod pojęciem „do 29 r.ż.” kwalifikujemy również osoby, które ukończyły 29 rok życia, czyli te, które nie ukończyły jeszcze 30 lat.

– zamieszkujesz na terenie województwa wielkopolskiego,

– jesteś w wieku 18-29 lat,

– opuściłeś/aś maksymalnie do roku przed podpisaniem umowy uczestnictwa:

* pieczą zastępczą: ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej;

*  młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii

* specjalny ośrodek szkolno‐wychowawczy lub specjalny ośrodek wychowawczy

* dom samotnej matki,

* zakład karny lub areszt śledczy

Oferujemy wsparcie:

 • indywidualne pośrednictwo pracy – dostosowane do potrzeba każdego uczestnika
 • warsztaty aktywizacji zawodowej, a po zakończeniu warsztatów uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 266,00 zł brutto
 • bony szkoleniowe – w ramach którego uczestnik otrzyma kurs zawodowy zgodny z jego predyspozycjami, catering, materiały szkoleniowe, egzamin zewnętrzny, a po zakończeniu szkolenia stypendium szkoleniowe w wysokości 398,96 zł brutto
 • trzymiesięczne staże zawodowe 1800,00 zł brutto/1 miesiąc
 • pośrednictwo pracy

20.11.2017r.

Poszukujemy osób w wieku 15-29 lat, które zamieszkują na terenie woj. wlkp i nie pracują (bezrobotne, bierne zawodowo), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), a ponadto opuściły maksymalnie do roku przed podpisaniem umowy uczestnictwa:

* pieczą zastępczą: ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej;

*  młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii

* specjalny ośrodek szkolno‐wychowawczy lub specjalny ośrodek wychowawczy

* dom samotnej matki,

* zakład karny lub areszt śledczy

 

W ramach wsparcia oferujemy bezpłatnie m. in: doradztwo, kursy zawodowe oraz staże!!!

Zapraszamy do udziału w projekcie.

 

 

11.12.2017r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym doradztwie, szkoleniach, poradnictwie zawodowym osoby w wieku 18-29 lat z terenu województwa wielkopolskiego, należące do kategorii NEET, które opuściły  maksymalnie do roku od przystąpienia do projektu poniższe instytucje:

* pieczą zastępczą: ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej;

*  młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii

* specjalny ośrodek szkolno‐wychowawczy lub specjalny ośrodek wychowawczy

* dom samotnej matki,

* zakład karny lub areszt śledczy

Każdy uczestnik otrzymuje również stypendia:

 • szkoleniowe w łacznej wysokości 664,96 zł brutto
 • stażowe 1800,00zł brutto/miesiąc (staż trwa 3 miesiące)

Serdecznie zapraszamy!


Kliknij i sprawdź aktualności!

O projekcie

Projekt „SZTUKA WYBORU – rozwój kompetencji osobistych i umiejętności zawodowych dla młodzieży z pieczy zastępczej”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez ERMAC Maciej Raatz w partnerstwie z Fundacją Aktywności Lokalnej, na podstawie Umowy nr POWR.01.03.01-00-0202/15-00 zawartej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.                                                                   Skierowany jest  do 30 osób (w tym 18 kobiet, 12 mężczyzn) w wieku 18-29, w tym osób niepełnosprawnych, należących do kategorii NEET (tj. jest bierna zawodowo, nie kształci się, ani nie szkoli) oraz do jednej z poniższych grup:

a) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
– wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
b) matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
c) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków),
d) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków),
e) matki przebywające w domach samotnej matki,
f) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Wszyscy uczestnicy projektu mają zapewnione materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe, stażowe.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i obejmuje następujące rodzaje wsparcia:

Indywidualne poradnictwo zawodowe 12h/osobę – świadczone w ramach aplikacji komputerowej DIAGNOZY PROFILU ZAWODOWEGO „TWÓJ HORYZONT” (DPZ). DPZ to interaktywne narzędzie do kompleksowej diagnozy profilu zawodowego. Przeznaczone jest do pracy indywidualnej. Aplikacja składa się z 6 części:
I. diagnoza zainteresowań-uświadomienie pasji i zainteresowań zawodowych.
II. test temperamentu-opisanie temperamentu poprzez wymagania środowiska,które będą najlepiej dopasowane do charakterystyki osoby badanej.
III. diagnoza osobowości-wskazówki nad czym warto się zastanowić, co warto przeformułować i jakie elementy warto rozwijać.
IV. diagnoza specyficznych talentów-wzmocnienie lub uświadomienie mocnych stron.
V. diagnoza zdolności społecznych- uświadomienie kompetencji społecznych i zaproponowanie grup zawodów spójnych z wynikiem.

Warsztaty aktywizacji zawodowej 40h/grupę w ofercie grupowych warsztatów rozwoju osobistego znajdą się warsztaty z zakresu:
I. Cel poszukiwania pracy: miejsce kariery zawodowej w życiu człowieka.
II. Sposoby poszukiwania pracy: źródła ofert pracy, aktywne tech.nawiązywania kontaktu z pracodawcami.
III. Mój potencjał zawodowy: moje talenty i mocne strony.
IV. Tworzenie dokumentów aplikacyjnych: CV.
V. Tworzenie dokumentów aplikacyjnych: list motywacyjny
VI. Autoprezentacja: rozmowa kwalifikacyjna jako sposób na kreowanie wizerunku zawodowego.
VII. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej: analiza ogłoszenia, najczęściej zadawane pytania, rodzaje spotkań rekrut.
VIII. Trudne sytuacje na rozmowach kwalifikacyjnych: jak odpowiadać na trudne pytania.

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych (szkolenia min 60h/grupę) – szkolenia w zawodach zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami. Szkolenia prowadzone zgodnie ze Standardami kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Realizacja zadania podyktowana jest koniecznością wyposażenia uczestników projektu w nowe kwalifikacje. Słaba aktywność zawodowa uczestników projektu, niskie kwalifikacje i brak doświadczenia zawodowego zmniejszają szanse na uzyskanie zatrudnienia, co powoduje, że całkowicie wypadają z rynku pracy. W projekcie proponujemy indywidualne podejście do każdej osoby. Spotkania z doradcą zawodowym i mentorem pozwolą na zgodnie z predyspozycjami osobistymi i zawodowymi deficytowymi dobór odpowiedniego szkolenia. Forma bonu szkoleniowego -liczba godzin dydaktycznych-min. 60. Wsparcie szkoleniowe kończyć się będzie dla uczestników projektu egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Uczestnicy projektu otrzymają stypendia szkoleniowe proporcjonalne do wymiaru czasu trwania szkolenia.

Warsztaty pośrednictwa pracy 24h/grupę – obejmujące: –przygotowanie do pracy w zakresie wiedzy – umiejętności (rodzaje zatrudnienia: podstawowa wiedza z dziedziny prawa pracy) –trening pracy (ABC lokalnego RP, trudne sytuacje na rozmowie–z czego wynikają i jak sobie z
nimi poradzić, alternatywne sposoby zatrudnienia, portfolio, przygot.do rozmowy kwalifikacyjnej, zdefiniowanie pożądanych kierunków rozwoju zawodowego/stanowisk itp.)

Staże zawodowe (3 miesiące) – zapewnienie miejsc staży dobrej jakości dla 30UP zgodnie z predyspozycjami zawodowymi określonymi w IPD u wiarygodnych pracodawców cieszących się dobrą opinią, na odpowiednio wyposażonych stanowiskach pracy.Uczestnicy otrzymają comiesięczne stypendium stażowe.

Pośrednictwo pracy 4h/osobę – przedstawienie każdemu uczestnikowi projektu minimum 1 oferty zatrudnienia.

Biuro projektu

Dworcowa 4, 62-020 Swarzędz, tel: 531 349 442 pn. - pt. 9:00-16:00