Sprawdź wszystkie aktualności dotyczące tego projektu

05.09.2016r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach osoby niepełnosprawne w wieku 25 i powyżej zamieszkujące na terenie subregionu konińskiego.

19.09.2016r. 

Informujemy, iż w dniu 29.09.2016r. o godzinie 11.00 odbędzie się egzamin z trzech modułów (DC M1 Informacja,  DC M2 Komunikacja, DC M3 Twotzenie treści) dla grupy II w Turku, ul. Dobrska 12 (sala wykładowa).

23.09.2016r.

W dniu 30.09.2016r. o godzinie 10.00 odbędzie  się egzamin TELC-a dla grupy I w Koninie, ul. Wojska Polskiego 37 (Leader School).

09.11.2016r.

Informujemy, iż rozpoczęła zajęcia czarta grupa (JA4) z języka angielskiego. Prowadzimy jeszcze rekrutację do dwóch grup z języka angielskiego i siedniu na kurs komputerowy. Serdecznie zaprasamy również osoby powyżej 50 roku życia.

27.02.2017r.

Informujemy, iż zajęcia rozpoczęła ostatnia grupa z języka angielskiego (JA6). Na kurs komputerowy uczęszczają 4 grupy – serdecznie zapraszamy na udział w tym kursie!

01.03.2017r.

W dniu 07.03.2017r. o godzinie 10.00 odbędzie  się egzamin TELC-a dla grupy III w Koninie, ul. Wojska Polskiego 37 (Leader School).


Kliknij i sprawdź aktualności!

O projekcie

Projekt „Kuźnia k@dr – szkolenia dla osób niepełnosprawnych z subregionu konińskiego podnoszące kompetencje TIK i językowe” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez ERMAC Maciej Raatz w partnerstwie z AST CONSULTING Aldona Sikora­-Tyma, na podstawie Umowy nr RPWP.08.02.00­-30-­0364/15-­00 zawartej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014­-2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie.

Projekt ma na celu podniesienie u 150 osób tj. 90 kobiet (K) i 60 mężczyzn (M) niepełnosprawnych o niskich kwalifikacjach zamieszkujących na terenie subregionu konińskiego kompetencji językowych i w zakresie TIK.

Skierowany jest do osób mających 25 lat i więcej, jednakże minimum 50% uczestników projektu będą stanowiły osoby 50 lat i więcej.

Wszyscy uczestnicy projektu mają zapewnione materiały szkoleniowe i podręczniki.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i obejmuje następujące szkolenia:

 • szkolenie z języka angielskiego okresie 05.2016 – 03.2017r., mające na celu doprowadzenie 60 Uczestników projektu (6 grup szkoleniowych po 10 osób) do poziomu biegłości językowej A1 (Elementary + Beginner). Obejmują one 120h/grupę. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci egzaminem TELC.
 • szkolenia komputerowe w okresie 05.2016 – 05.2017r z zakresu obszarów informacja, komunikacja, tworzenie treści wg standardu wymagań DIGCOMP, co pozwoli im uzyskać kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym (A) skierowane do 90 Uczestników projektu (9 grup szkoleniowych po 10 osób). Obejmują one 72h/grupę i kończą się egzaminami.

Planowane efekty uzyskane podczas realizacji projektu:

 • Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 90 osób (54K, 36M)
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 150 osób (90K, 60M)
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 75 osób(45K, 30M)
 • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie 150 osób (90K, 60M)
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 150 osób (90K, 60M)
 • Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie 45 osób (27K, 18M)
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie 15 osób (9K, 6M)
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie 90 osób (54K, 36M)
 • Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w programie 150 osób (90K, 60M)
 • Liczba osób objętych szkoleniami w zakresie języków obcych 60 osób (36K, 24M)
 • Liczba osób objętych egzaminami TELC A1, 60 osób (36K, 24M)
 • Liczba osób objętych egzaminami ECCC DIGCOMP, 90osób (54K, 36M)
 • Liczba certyfikatów TELC A1 wydanych uczestnikom projektu, 42 sztuki
 • Liczba certyfikatów ECCC DIGCOMP wydanych uczestnikom projektu, 189 sztuk.
 • Liczba wydanych kompletów podręczników do nauki języków obcych, 60 sztuk
 • Liczba przeprowadzonych godzin szkolenia komputerowego, 648h
 • Liczba wydanych kompletów materiałów szkoleniowych do szkoleń komputerowych, 90 sztuk
 • Liczba wydanych kompletów podręczników do szkoleń komputerowych, 90 sztuk. Ogólna wartość projektu 408 285,00 zł brutto w tym:

dofinansowanie 367 456,50 zł
wkład własny 40 828,50 zł

Biuro projektu

Dworcowa 4, 62-020 Swarzędz
Tel: 531 349 442
pn. - pt. 9:00-15:00