Sprawdź wszystkie aktualności dotyczące tego projektu

19.12.2016r.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby niepełnosprawnych w wieku 18-29, należące do kategorii NEET, która spełnia łącznie trzy warunki (tj. jest bierna zawodowo, nie kształci się, ani nie szkoli) zamieszkująca na terenie województwa wielkopolskiego.

28.03.2017r.

Informujemy, iż w dniu 27.03.2017r rozpoczęliśmy zajęcia w postaci indywidualnego poradnictwa zawodowegoz 13 ouczestnikami projektu.

15.05.2017r.

W dniu 22.05.2017r. rozpoczynamy zajęcia z 9 Uczestnikami projektu w ramach kursu Konserwator powierzchni płaskich oraz pielęgnacji terenów zielonych z kompetencjami elektrycznymi do 1 kV. Kolejny kurs na pracownika administracyjno-biurowego rozpoczynamy 29.05.2017 – serdecznie zapraszamy, gdyż mamy jeszcze wolne miejsca.

03.07.2017r.

Informujemy, iż od dnia 12.07.2017r rozpoczynamy INDYWIDUALNE SESJE COACHINGOWE. Spotkania będą się odbywały w godzinach 8.00-12.00. Szczegóły w harmonogramie.

24.07.2017r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie, liczba miejsc ograniczona!

14.08.2017r.

Jeśli jestes osobą niepełnosprawną, bezrobotną lub bierną, należysz do kategorii (NEET) zgłoś się do projektu.

04.09.2017r.

Informujemy, iż pierwsze grupy zakończyły pozytywnie kursy zawodowe i kilka osób rozpoczęło staż zawodowy.

06.11.2017r.

Informujemy, iż zrekrutowano kolejną grupę, która przeszła już etap doradczy i zostali skerowani na szkolenie.

18.12.2017r.

Informujemy, iż w styczniu rozpoczniemy zajęcia gr. 3 z doradcą.

15.01.2018r.

Informujemy, iż w dniu dziesiejszym rozpoczęliśmy zajęcia indywidualne z doradcą (grupa nr 3), Ponad to mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca do uczestnictwa w projekcie – ZAPRASZAMY DO ZAPISYWANIA SIĘ NA ZAJĘCIA!


Kliknij i sprawdź aktualności!

O projekcie

Uczestnikami Projektu jest 50 osób niepełnosprawnych (30 kobiet, 20 mężczyzn), w wieku 18-29 lat, zamieszkujących, obszar województwa wielkopolskiego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014 -2020), w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy.              Osoby objęte wsparciem, z uwagi na istotne cechy stanowią:
1. 20% osoby niepełnosprawne bezrobotne – 10 UP (6 kobiet, 4 mężczyzn), w tym 40% ze wskazanej grupy będą stanowiły osoby niepełnosprawne długotrwale bezrobotne tj. 4 UP (2 kobiety, 2 mężczyzn);
2. 80% osoby niepełnosprawne bierne zawodowo – 40 UP (26 kobiet, 16 mężczyzn);
3. 60% UP stanowić będą kobiety. Kryteria kwalifikujące do udziału w Projekcie:
4. zamieszkanie na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
5. wiek 18-29 lat;
6. status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej (zaświadczenie PUP), biernej zawodowo (oświadczenie Uczestnika Projektu);
7. przynależność do grupy NEET (oświadczenie Uczestnika Projektu czy brał/a udział w ciągu ostatnich 4 tygodniach w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym bądź w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lud doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych);
8. niepełnosprawność w przypadku 100% Uczestników projektu (oświadczenie o niepełnosprawności lub inny dokument, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego).

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej poprzez usprawnienie poruszania się po rynku pracy 50 osób niepełnosprawnych (w tym: 30 kobiet, 20 mężczyzn), tzw. młodzież NEET w wieku 18 – 29 lat z terenu powiatu chodzieskiego i powiatu wągrowieckiego oraz uzyskanie zatrudnienia do końca XI.2017 roku.
Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER osoba młoda z kategorii NEET jest to osoba w wieku 15‐29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Studenci studiów zaocznych i wieczorowych kwalifikują się do kategorii NEET. Tylko osoby młode kształcące się w trybie stacjonarnym nie spełniają definicji kategorii NEET.
Zgodnie z definicjami IZ PO WER, pod pojęciem „do 29 r.ż.” kwalifikujemy również osoby, które ukończyły 29 rok życia, czyli te, które nie ukończyły jeszcze 30 lat.

Uczestnikom projektu oferujemy:
1. Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, którego celem jest zidentyfikowanie stopnia oddalenia się od rynku pracy oraz określenie indywidualnej ścieżki zawodowej dla każdego Uczestnika Projektu.
2. Szkolenia zawodowe, zgodnie z predyspozycjami zawodowymi dla 40 Uczestników Projektu
3. Realizację 3-miesięcznych płatnych staży zawodowych oraz działania z zakresu pośrednictwa pracy dotyczące wejścia Uczestników Projektu na otwarty rynek pracy.
4. Warsztaty z zakresu pośrednictwa pracy i rozwoju zawodowego.

W ciągu 4 miesięcy od przystąpienia do projektu Uczestnicy Projektu otrzymają wysokiej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

Wartość projektu: 613 194,38 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 582 534,66 zł

Biuro projektu

Dworcowa 4, 62-020 Swarzędz Tel: 531 349 442 pn. - pt. 9:00-15:00