Projekt „Dotacja – mój pomysł na biznes”

Sprawdź wszystkie aktualności dotyczące tego projektu

06.08.2019 – EWALUACJA PROJEKTU/PROGRAMU

Przypominamy, iż korzystanie ze wsparcia ze środków EFS wiąże się z obowiązkiem uczestników do udostępnienia swoich danych osobowych, niekiedy również danych wrażliwych, informowaniem o rezultatach otrzymanego wsparcia oraz wzięciem udziału w badaniu ewaluacyjnym, w przypadku wylosowania do próby badawczej.

Powyższe obowiązki były warunkiem wzięcia udziału w projekcie realizowanym w ramach WRPO 2014+ i mają ogromne znaczenie dla oceny Programu i wsparcia kierowanego do uczestników, w efekcie wpływając na kształtowanie przyszłych perspektyw finansowych.

 

02.05.2019 – BIURO PROJEKTU

Informujemy, iż w dniu 02.05.2019 biuro projektu będzie nieczynne.

 

23.01.2019 – DOKUMENTY DO ROZLICZENIA DOTACJI

Informujemy, iż w celu rozliczenia wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy przedłożyć wypełnioną tabelę, zawierającą wyszczególnienie wszystkich poniesionych kosztów oraz deklarację VAT (zgodnie z załączonymi wzorami). Do każdej pozycji rozliczenia należy dołączyć kopię dokumentu źródłowego (np. faktury) oraz dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku. W przypadku zakupu sprzętu używanego należy dołączyć kopię deklaracji dotyczącej pochodzenia sprzętu. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone przez Uczestnika projektu za zgodność z oryginałem. Wypełnioną tabelę wraz z pozostałymi dokumentami należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres Biura Projektu.

Rozliczenie dotacji tabela

Rozliczenie dotacji deklaracja vat

 

28.10.2018r. – OSTATECZNE WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Komisja Oceny Wniosków dokonała weryfikacji złożonych Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz odwołań od Wniosków... Wyniki wraz z punktacją ogólną i informacją o statusie Uczestnika projektu znajdują się w poniższej tabeli.

Wyjaśnienia:

PRZYZNANA DOTACJA – Uczestnikowi projektu została przyznana dotacja;

LISTA REZERWOWA – Uczestnik projektu ma szansę na uzyskanie dofinansowania, w przypadku rezygnacji Uczestnika z miejsc 1-36 listy;

WNIOSEK ODRZUCONY – Wniosek Uczestnika projektu nie uzyskał minimum 60% punktów.

Lp. Nr ewid. Wynik Status w projekcie
1 44/2018 95,66 Przyznana dotacja
2 16/2018 94,95 Przyznana dotacja
3 50/2018 94,73 Przyznana dotacja
4 6/2018 94,17 Przyznana dotacja
5 2/2018 94,02 Przyznana dotacja
6 10/2018 93,63 Przyznana dotacja
7 14/2018 93,58 Przyznana dotacja
8 26/2018 93,48 Przyznana dotacja
9 3/2018 93,04 Przyznana dotacja
10 24/2018 92,35 Przyznana dotacja
11 7/2018 92,29 Przyznana dotacja
12 35/2018 92,09 Przyznana dotacja
13 38/2018 91,99 Przyznana dotacja
14 46/2018 91,83 Przyznana dotacja
15 41/2018 91,74 Przyznana dotacja
16 23/2018 91,52 Przyznana dotacja
17 22/2018 91,29 Przyznana dotacja
18 49/2018 91,15 Przyznana dotacja
19 39/2018 90,59 Przyznana dotacja
20 15/2018 89,98 Przyznana dotacja
21 25/2018 89,58 Przyznana dotacja
22 29/2018 88,59 Przyznana dotacja
23 5/2018 88,45 Przyznana dotacja
24 45/2018 87,81 Przyznana dotacja
25 37/2018 87,00 Przyznana dotacja
26 42/2018 86,93 Przyznana dotacja
27 48/2018 86,90 Przyznana dotacja
28 36/2018 85,47 Przyznana dotacja
29 20/2018 85,18 Przyznana dotacja
30 17/2018 85,05 Przyznana dotacja
31 43/2018 84,70 Przyznana dotacja
32 31/2018 84,03 Przyznana dotacja
33 12/2018 84,02 Przyznana dotacja
34 4/2018 83,85 Przyznana dotacja
35 47/2018 83,82 Przyznana dotacja
36 34/2018 83,82 Przyznana dotacja
37 18/2018 83,80 Lista rezerwowa
38 19/2018 82,72 Lista rezerwowa
39 40/2018 81,20 Lista rezerwowa
40 27/2018 80,69 Lista rezerwowa
41 33/2018 79,88 Lista rezerwowa
42 51/2018 78,02 Lista rezerwowa
43 21/2018 75,14 Lista rezerwowa
44 8/2018 74,00 Lista rezerwowa
45 54/2018 50,23 Wniosek odrzucony

 

24.10.2018 – BIURO PROJEKTU

W dniach 24-26.10.2018 Biuro projektu jest nieczynne.

 

23.09.2018 – REJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej Uczestnik projektu zobowiązany jest do uzyskania wpisu do CEIDG lub KRS. Należy również zarejestrować się w ZUS oraz US (jeżeli Uczestnik projektu zamierza zarejestrować się jako płatnik podatku VAT). Po dokonaniu czynności związanych z zarejestrowaniem przedsiębiorcy następuje podpisanie Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Do Umowy o udzielenie wsparcia finansowego należy dołączyć informację o numerze rachunku bankowego oraz zgodę małżonka na wniesienie zabezpieczenia (w przypadku wspólności majątkowej). Podpisanie Umowy następuje w biurze projektu, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Kierownikiem projektu.

Uczestnik projektu musi posiadać ze sobą:

 • dowód osobisty,
 • oryginały dokumentów rejestrowych,
 • informację o numerze rachunku bankowego,
 • zgodę współmałżonka na wniesienie zabezpieczenia (w przypadku wspólności majątkowej) lub dokument potwierdzający rozdzielność majątkową,
 • zabezpieczenie zwrotu przekazanego wsparcia finansowego (nie dotyczy weksla in blanco).

 

23.09.2018r. – WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Komisja Oceny Wniosków dokonała weryfikacji złożonych Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wyniki wraz z punktacją ogólną i informacją o statusie Uczestnika projektu znajdują się w poniższej tabeli.

Wyjaśnienia:

PRZYZNANA DOTACJA – Uczestnikowi projektu została przyznana dotacja;

LISTA REZERWOWA – Uczestnik projektu ma szansę na uzyskanie dofinansowania, jednak ostateczna decyzja odnośnie statusu Uczestnika projektu (przyznana dotacja lub brak środków), rozstrzygnie się po rozpatrzeniu odwołań;

BRAK ŚRODKÓW – Wniosek Uczestnika projektu uzyskał minimum 60% punktów, jednak ogólna punktacja była zbyt niska, aby uzyskać dofinansowanie;

WNIOSEK ODRZUCONY – Wniosek Uczestnika projektu nie uzyskał minimum 60% punktów.

Lp. Nr ewid. Wynik Status w projekcie
1 44/2018 95,66 Przyznana dotacja
2 16/2018 94,95 Przyznana dotacja
3 50/2018 94,73 Przyznana dotacja
4 6/2018 94,17 Przyznana dotacja
5 2/2018 94,02 Przyznana dotacja
6 10/2018 93,63 Przyznana dotacja
7 14/2018 93,58 Przyznana dotacja
8 26/2018 93,48 Przyznana dotacja
9 3/2018 93,04 Przyznana dotacja
10 24/2018 92,35 Przyznana dotacja
11 7/2018 92,29 Przyznana dotacja
12 35/2018 92,09 Przyznana dotacja
13 38/2018 91,99 Przyznana dotacja
14 46/2018 91,83 Przyznana dotacja
15 41/2018 91,74 Przyznana dotacja
16 23/2018 91,52 Przyznana dotacja
17 22/2018 91,29 Przyznana dotacja
18 49/2018 91,15 Przyznana dotacja
19 39/2018 90,59 Przyznana dotacja
20 15/2018 89,98 Przyznana dotacja
21 25/2018 89,58 Przyznana dotacja
22 29/2018 88,59 Przyznana dotacja
23 5/2018 88,45 Przyznana dotacja
24 45/2018 87,81 Przyznana dotacja
25 37/2018 87,00 Przyznana dotacja
26 42/2018 86,93 Przyznana dotacja
27 17/2018 85,05 Przyznana dotacja
28 43/2018 85,03 Lista rezerwowa
29 34/2018 84,79 Lista rezerwowa
30 36/2018 84,49 Lista rezerwowa
31 12/2018 84,02 Lista rezerwowa
32 47/2018 83,82 Lista rezerwowa
33 18/2018 83,80 Lista rezerwowa
34 48/2018 83,65 Lista rezerwowa
35 19/2018 83,37 Lista rezerwowa
36 4/2018 83,20 Lista rezerwowa
37 31/2018 82,40 Lista rezerwowa
38 40/2018 81,20 Lista rezerwowa
39 27/2018 79,72 Lista rezerwowa
40 33/2018 78,90 Lista rezerwowa
41 20/2018 78,68 Lista rezerwowa
42 51/2018 78,02 Lista rezerwowa
43 21/2018 75,14 Lista rezerwowa
44 8/2018 73,35 Lista rezerwowa
45 54/2018 50,23 Wniosek odrzucony

 

21.08.2018r. – WYNIKI TESTÓW

Lp. Test 1 Test 2
2/2018 29,0 39,5
3/2018 29,0 39,5
4/2018 30,0 39,0
5/2018 30,0 39,5
6/2018 29,0 39,0
7/2018 29,0 39,5
8/2018 30,0 40,0
10/2018 30,0 40,0
12/2018 29,0 40,0
14/2018 30,0 39,0
15/2018 30,0 38,0
16/2018 30,0 39,5
17/2018 21,0 39,0
18/2018 30,0 39,5
19/2018 29,0 39,5
20/2018 28,0 37,5
21/2018 29,0 39,0
22/2018 26,0 38,0
23/2018 29,0 37,5
24/2018 30,0 39,5
25/2018 28,0 38,0
26/2018 30,0 39,0
27/2018 29,0 40,0
29/2018 29,0 39,0
31/2018 27,0 38,5
33/2018 27,0 37,0
34/2018 29,0 40,0
35/2018 29,0 38,5
36/2018 29,0 39,0
37/2018 30,0 39,5
38/2018 29,0 38,5
39/2018 29,0 39,0
40/2018 30,0 38,0
41/2018 29,0 37,5
42/2018 30,0 37,5
43/2018 30,0 40,0
44/2018 28,0 38,5
45/2018 28,0 40,0
46/2018 30,0 38,5
47/2018 29,0 38,5
48/2018 30,0 39,5
49/2018 30,0 39,0
50/2018 30,0 39,0
51/2018 29,0 38,5
54/2018 19,0 32,5

 

03.08.2018r. – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Informujemy o zakończeniu rekrutacji uzupełniającej.

 

02.08.2018r. – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Informujemy, iż rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do projektu. Przyjęty zostanie 1 Formularz rekrutacyjny (poprawny formalnie i merytorycznie) zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 

Rekrutacja uzupełniająca dotyczy tylko i wyłącznie osób, które posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności i/lub doświadczenie do prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzone odpowiednim dokumentem np. zaświadczeniem/dyplomem/certyfikatem. Wraz z Formularzem rekrutacyjnym należy więc złożyć stosowne dokumenty poświadczające posiadanie wspomnianej wyżej wiedzy. Formularze rekrutacyjne bez dokumentów poświadczających posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu w godzinach 9:00 – 15:00 lub drogą pocztową. O kolejności decyduje data wpływu Formularza rekrutacyjnego do Biura Projektu.

Rekrutacja uzupełniająca zakończy się w momencie zebrania 1 Formularza rekrutacyjnego poprawnego formalnie i merytorycznie, jednak nie później niż  w dniu 06.08.2018 r. o godz. 15:00.  Pozostałe formularze zostaną pozostawione bez rozpatrzenia!

O szczegółach i wynikach będziemy informować na stronie internetowej.

Formularz rekrutacyjny, regulamin rekrutacji oraz Karta oceny Formularza rekrutacyjnego znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

 

29.06.2018r. – PODATEK VAT

Informujemy, iż zgodnie z zaleceniem Instytucji Zarządzającej, środki dotacji przekazywane będą Uczestnikom projektu w kwotach netto (bez podatku VAT), w przypadku gdy zgodnie z ustawodawstwem krajowym Uczestnikowi projektu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT (mowa o prawnej, a nie faktycznej możliwości odzyskania VAT). Powyższa zasada dotyczy również finansowego wsparcia pomostowego, chyba że Uczestnik projektu przeznacza kwotę wsparcia pomostowego wyłącznie na wydatki nieuwzględniające podatku VAT (np. wynagrodzenia).

 

29.06.2018r. – AKTUALNA LISTA UCZESTNIKÓW

Poniżej zamieszczona została aktualna lista Uczestników projektu:

Lp. Nr ewidencyjny FR Doradca WYNIK Status w projekcie
1 2/2018 53,50 40,00 93,50 Zakwalifikowany
2 17/2018 53,50 40,00 93,50 Zakwalifikowany
3 15/2018 55,00 38,00 93,00 Zakwalifikowany
4 29/2018 55,00 38,00 93,00 Zakwalifikowany
5 26/2018 54,50 38,00 92,50 Zakwalifikowany
6 6/2018 53,00 39,00 92,00 Zakwalifikowany
7 23/2018 53,00 39,00 92,00 Zakwalifikowany
8 51/2018 55,00 37,00 92,00 Zakwalifikowany
9 3/2018 51,00 40,00 91,00 Zakwalifikowany
10 50/2018 54,00 37,00 91,00 Zakwalifikowany
11 46/2018 51,00 40,00 91,00 Zakwalifikowany
12 41/2018 53,00 37,00 90,00 Zakwalifikowany
13 14/2018 49,50 40,00 89,50 Zakwalifikowany
14 7/2018 51,00 38,00 89,00 Zakwalifikowany
15 5/2018 49,00 39,00 88,00 Zakwalifikowany
16 22/2018 49,00 39,00 88,00 Zakwalifikowany
17 49/2018 50,00 37,00 87,00 Zakwalifikowany
18 45/2018 49,00 37,00 86,00 Zakwalifikowany
19 16/2018 46,00 39,00 85,00 Zakwalifikowany
20 44/2018 46,00 39,00 85,00 Zakwalifikowany
21 35/2018 45,00 39,00 84,00 Zakwalifikowany
22 42/2018 46,00 38,00 84,00 Zakwalifikowany
23 48/2018 48,50 34,00 82,50 Zakwalifikowany
24 19/2018 47,50 35,00 82,50 Zakwalifikowany
25 38/2018 45,00 37,00 82,00 Zakwalifikowany
26 40/2018 42,00 38,00 80,00 Zakwalifikowany
27 37/2018 44,00 36,00 80,00 Zakwalifikowany
28 43/2018 47,00 33,00 80,00 Zakwalifikowany
29 47/2018 44,00 36,00 80,00 Zakwalifikowany
30 27/2018 48,50 31,00 79,50 Zakwalifikowany
31 24/2018 40,00 39,00 79,00 Zakwalifikowany
32 12/2018 39,00 39,00 78,00 Zakwalifikowany
33 36/2018 43,00 34,00 77,00 Zakwalifikowany
34 39/2018 38,00 39,00 77,00 Zakwalifikowany
35 20/2018 40,50 36,00 76,50 Zakwalifikowany
36 10/2018 38,50 36,00 74,50 Zakwalifikowany
37 33/2018 44,50 30,00 74,50 Zakwalifikowany
38 18/2018 36,50 37,00 73,50 Zakwalifikowany
39 25/2018 36,00 37,00 73,00 Zakwalifikowany
40 34/2018 38,00 35,00 73,00 Zakwalifikowany
41 31/2018 39,00 34,00 73,00 Zakwalifikowany
42 4/2018 38,50 34,00 72,50 Zakwalifikowany
43 8/2018 38,50 27,00 65,50 Zakwalifikowany
44 21/2018 36,00 29,00 65,00 Zakwalifikowany
45 30/2018 0,00 0,00 0,00 Rezygnacja
46 11/2018 0,00 0,00 0,00 Rezygnacja
47 32/2018 0,00 0,00 0,00 Rezygnacja
48 13/2018 0,00 0,00 0,00 Rezygnacja
49 28/2018 0,00 0,00 0,00 Rezygnacja
50 9/2018 0,00 0,00 0,00 Rezygnacja
51 1/2018 0,00 0,00 0,00 Rezygnacja
52 52/2018 0,00 0,00 0,00 Bez rozpatrzenia

11.06.2018r. – PODZIAŁ NA GRUPY

Poniżej zamieszczony został zanonimizowany podział Uczestników na grupy szkoleniowe. Aktualny harmonogram szkoleń można znaleźć w zakładce „Harmonogram szkoleń”.

Grupa 1 – 2/2018, 3/2018, 7/2018, 14/2018, 15/2018, 23/2018, 24/2018, 26/2018, 29/2018, 30/2018, 41/2018, 48/2018, 49/2018, 50/2018, 51/2018,

Grupa 2 – 4/2018, 5/2018, 6/2018, 16/2018, 17/2018, 20/2018, 25/2018, 31/2018, 35/2018, 38/2018, 39/2018, 42/2018, 44/2018, 46/2018, 47/2018,

Grupa 3 – 10/2018, 11/2018, 12/2018, 18/2018, 19/2018, 22/2018, 27/2018, 32/2018, 33/2018, 34/2018, 36/2018, 37/2018, 40/2018, 43/2018, 45/2018,

 

04.06.2018r. – REKRUTACJA – WYNIKI

Informujemy, iż zakończył się proces rekrutacji do projektu. Poniżej zamieszczona została zanonimizowana lista osób przyjętych do projektu. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej będą mogły wziąć udział w projekcie w momencie rezygnacji Uczestników z wyższych miejsc listy.

Lp. Nr ewidencyjny FR Doradca WYNIK Status w projekcie
1 2/2018 53,50 40,00 93,50 Zakwalifikowany
2 17/2018 53,50 40,00 93,50 Zakwalifikowany
3 15/2018 55,00 38,00 93,00 Zakwalifikowany
4 29/2018 55,00 38,00 93,00 Zakwalifikowany
5 26/2018 54,50 38,00 92,50 Zakwalifikowany
6 6/2018 53,00 39,00 92,00 Zakwalifikowany
7 23/2018 53,00 39,00 92,00 Zakwalifikowany
8 51/2018 55,00 37,00 92,00 Zakwalifikowany
9 3/2018 51,00 40,00 91,00 Zakwalifikowany
10 50/2018 54,00 37,00 91,00 Zakwalifikowany
11 46/2018 51,00 40,00 91,00 Zakwalifikowany
12 41/2018 53,00 37,00 90,00 Zakwalifikowany
13 14/2018 49,50 40,00 89,50 Zakwalifikowany
14 7/2018 51,00 38,00 89,00 Zakwalifikowany
15 11/2018 57,00 32,00 89,00 Zakwalifikowany
16 5/2018 49,00 39,00 88,00 Zakwalifikowany
17 22/2018 49,00 39,00 88,00 Zakwalifikowany
18 49/2018 50,00 37,00 87,00 Zakwalifikowany
19 45/2018 49,00 37,00 86,00 Zakwalifikowany
20 16/2018 46,00 39,00 85,00 Zakwalifikowany
21 44/2018 46,00 39,00 85,00 Zakwalifikowany
22 35/2018 45,00 39,00 84,00 Zakwalifikowany
23 42/2018 46,00 38,00 84,00 Zakwalifikowany
24 48/2018 48,50 34,00 82,50 Zakwalifikowany
25 19/2018 47,50 35,00 82,50 Zakwalifikowany
26 38/2018 45,00 37,00 82,00 Zakwalifikowany
27 40/2018 42,00 38,00 80,00 Zakwalifikowany
28 37/2018 44,00 36,00 80,00 Zakwalifikowany
29 32/2018 46,00 34,00 80,00 Zakwalifikowany
30 43/2018 47,00 33,00 80,00 Zakwalifikowany
31 47/2018 44,00 36,00 80,00 Zakwalifikowany
32 27/2018 48,50 31,00 79,50 Zakwalifikowany
33 24/2018 40,00 39,00 79,00 Zakwalifikowany
34 30/2018 41,00 38,00 79,00 Zakwalifikowany
35 12/2018 39,00 39,00 78,00 Zakwalifikowany
36 36/2018 43,00 34,00 77,00 Zakwalifikowany
37 39/2018 38,00 39,00 77,00 Zakwalifikowany
38 20/2018 40,50 36,00 76,50 Zakwalifikowany
39 10/2018 38,50 36,00 74,50 Zakwalifikowany
40 33/2018 44,50 30,00 74,50 Zakwalifikowany
41 18/2018 36,50 37,00 73,50 Zakwalifikowany
42 25/2018 36,00 37,00 73,00 Zakwalifikowany
43 34/2018 38,00 35,00 73,00 Zakwalifikowany
44 31/2018 39,00 34,00 73,00 Zakwalifikowany
45 4/2018 38,50 34,00 72,50 Zakwalifikowany
46 13/2018 41,00 31,00 72,00 Lista rezerwowa
47 8/2018 38,50 27,00 65,50 Lista rezerwowa
48 21/2018 36,00 29,00 65,00 Lista rezerwowa
49 28/2018 0,00 0,00 0,00 Rezygnacja
50 9/2018 0,00 0,00 0,00 Rezygnacja
51 1/2018 0,00 0,00 0,00 Rezygnacja
52 52/2018 0,00 0,00 0,00 Bez rozpatrzenia

 

05.03.2018r. – REKRUTACJA

Dnia 20.03.2018 r. rozpocznie się rekrutacja do projektu. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w terminie do 16.04.2018 r. O szczegółach i wynikach będziemy informować na stronie internetowej.

UWAGA!Formularze rekrutacyjne złożone poza terminem rekrutacji, podanym na stronie internetowej, nie podlegają ocenie w procesie rekrutacji.

Dokumenty zgłoszeniowe:

Formularz rekrutacyjny
Karta_oceny_formularza_rekrutacyjnego
Regulamin_rekrutacji_uczestników.

 


Kliknij i sprawdź aktualności!

O projekcie

Projekt „Dotacja – mój pomysł na biznes” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez  ERMAC Maciej Raatz , na podstawie Umowy  zawartej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014­2020, Oś Priorytetowa 6, Działanie 6.3, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Projekt ma na celu rozwój przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dzięki aktywizacji zawodowej 45 Uczestników projektu (25K, 20M) powyżej 30 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego za pomocą kompleksowego wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz środków na otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do 45 osób (25K i 20M) w tym bezrobotnych  (30 osób) lub biernych zawodowo (15 osób),  które należą do jednej z następujących grup:
– osoby w wieku 50+,
– osoby z niepełnosprawnościami (4os.),
– osoby o niskich kwalifikacjach,
– osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotni nieprzerwanie przez okres ponad 12 mcy),
– kobiety (25os.),

Uczestnikami projektu mogą być WYŁĄCZNIE osoby, które:
– nie prowadziły działalności gosarczej w okresie 12m-cy przed przystąpieniem do projektu (wpis do CEIDG lub KRS lub działaln. na podst. odrębnych przepisów)
– nie prowadzą gospodarstwa rolnego powyżej 2ha
– nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków
– nie są powiązane z Wnioskodawcą
– nie mają zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o fin. publ.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i obejmuje następujące etapy:

Rekrutacja – weryfikacja formalna i merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych oraz diagnoza kompetencji zawodowych i weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzana przez doradcę zawodowego (2 godz./osobę)

Wsparcie doradczo-szkoleniowe – szkolenia grupowe (3 grupy po 15 osób, 60h/grupę) oraz szkolenia indywidualne (4 godz./osobę, 1-3 spotkań).

Zakres tematyczny szkoleń grupowych:

 • moduł 1: Prawne aspekty prowadzenia firmy, w tym prawo pracy, podatkowe, handlowe, cywilne, ubezpieczenia społeczne, przepisy BHP;
 • moduł 2: Podstawy księgowości i planowanie finansowe, w tym prowadzenie księgowości, dokumenty księgowe, programy księgowe do obsługi firm, rozliczanie z ZUS i US;
 • moduł 3: ABC prowadzenia firmy, w tym techniki sprzedaży, pomysł na biznes, badanie rynku, pozyskiwanie środków zewnętrznego finansowania, marketing, kwestie związane z poprawą rentowności;
 • moduł 4: Zasady sporządzania biznesplanu, w tym zasady przygotowania, planowanie finansowe, strategia marketingowa, cel i struktura planu, wstępna ocena biznesplanów;
 • moduł 5: Negocjacje i sprzedaż osobista, w tym autoprezentacja, negocjacje, pokonywanie barier, kultura organizacyjna, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem i zmianą.

Zakres tematyczny szkoleń indywidualnych:

 • bieżąca pomoc w zakresie objętym projektem (ad hoc),
 • zajęcia uzupełniające związane z poszerzeniem tematyki, związane ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników projektu,
 • indywidualne konsultacje biznesplanu.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Wsparcie pomostowe – udzielane w postaci indywidualnych usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej i/lub bezzwrotnej pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia – w zależności od zdiagnozowanych potrzeb Uczestników projektu.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 36 osób
 • Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 30 osoby (15K i 15M)
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 4 osoby (2K i 2M)
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 15 osoby (10K i 5M)
 • Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie – 45 osoby (25K i 20M)
 • Liczba usług rozwojowych skierowanych do przedsiębiorstw powstałych w ramach programu – 12 usług
 • Ilość godzin wsparcia szkoleniowo-doradczego grupowego – 180 godzin
 • Ilość godzin wsparcia szkoleniowo-doradczego indywidualnego – 180 godzin
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały finansowe wsparcie pomostowe w programie – 36 osób
 • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 41 miejsc
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 36 osób
 • Liczba przedsiębiorców pozytywnie oceniających wsparcie rozwojowe otrzymane po utworzeniu działalności gospodarczej w ramach programu – 12 przedsiębiorców
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które utrzymały działalność gospodarczą założoną po otrzymaniu środków w programie przez minimum 12 m-cy – 36 osób
 • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii – 7 sztuk
 • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej w branżach o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) – 7 sztuk.

Ogólna wartość projektu 1.966.377,60 zł brutto w tym:

dofinansowanie 1.868.058,72 zł

wkład własny 98.318,88 zł

Harmonogram szkoleń

Etap szkoleniowo – doradczy został zakończony.

Biuro projektu

ul. Dworcowa 4, 62-020 Swarzędz Tel: + 48 531 349 442 pn. - pt. 9:00 - 15:00 E-mail: szkolenia@ermac.pl