Projekt „Dotacja – mój pomysł na biznes”

Sprawdź wszystkie aktualności dotyczące tego projektu

05.03.2018r. – REKRUTACJA

Dnia 20.03.2018 r. rozpocznie się rekrutacja do projektu. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w terminie do 16.04.2018 r. O szczegółach i wynikach będziemy informować na stronie internetowej.

UWAGA!Formularze rekrutacyjne złożone poza terminem rekrutacji, podanym na stronie internetowej, nie podlegają ocenie w procesie rekrutacji.

Dokumenty zgłoszeniowe:

Formularz rekrutacyjny
Karta_oceny_formularza_rekrutacyjnego
Regulamin_rekrutacji_uczestników.

 


Kliknij i sprawdź aktualności!

O projekcie

Projekt „Dotacja – mój pomysł na biznes” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez  ERMAC Maciej Raatz , na podstawie Umowy  zawartej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014­2020, Oś Priorytetowa 6, Działanie 6.3, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Projekt ma na celu rozwój przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dzięki aktywizacji zawodowej 45 Uczestników projektu (25K, 20M) powyżej 30 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego za pomocą kompleksowego wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz środków na otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do 45 osób (25K i 20M) w tym bezrobotnych  (30 osób) lub biernych zawodowo (15 osób),  które należą do jednej z następujących grup:
– osoby w wieku 50+,
– osoby z niepełnosprawnościami (4os.),
– osoby o niskich kwalifikacjach,
– osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotni nieprzerwanie przez okres ponad 12 mcy),
– kobiety (25os.),

Uczestnikami projektu mogą być WYŁĄCZNIE osoby, które:
– nie prowadziły działalności gosarczej w okresie 12m-cy przed przystąpieniem do projektu (wpis do CEIDG lub KRS lub działaln. na podst. odrębnych przepisów)
– nie prowadzą gospodarstwa rolnego powyżej 2ha
– nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków
– nie są powiązane z Wnioskodawcą
– nie mają zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o fin. publ.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i obejmuje następujące etapy:

Rekrutacja – weryfikacja formalna i merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych oraz diagnoza kompetencji zawodowych i weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzana przez doradcę zawodowego (2 godz./osobę)

Wsparcie doradczo-szkoleniowe – szkolenia grupowe (3 grupy po 15 osób, 60h/grupę) oraz szkolenia indywidualne (4 godz./osobę, 1-3 spotkań).

Zakres tematyczny szkoleń grupowych:

 • moduł 1: Prawne aspekty prowadzenia firmy, w tym prawo pracy, podatkowe, handlowe, cywilne, ubezpieczenia społeczne, przepisy BHP;
 • moduł 2: Podstawy księgowości i planowanie finansowe, w tym prowadzenie księgowości, dokumenty księgowe, programy księgowe do obsługi firm, rozliczanie z ZUS i US;
 • moduł 3: ABC prowadzenia firmy, w tym techniki sprzedaży, pomysł na biznes, badanie rynku, pozyskiwanie środków zewnętrznego finansowania, marketing, kwestie związane z poprawą rentowności;
 • moduł 4: Zasady sporządzania biznesplanu, w tym zasady przygotowania, planowanie finansowe, strategia marketingowa, cel i struktura planu, wstępna ocena biznesplanów;
 • moduł 5: Negocjacje i sprzedaż osobista, w tym autoprezentacja, negocjacje, pokonywanie barier, kultura organizacyjna, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem i zmianą.

Zakres tematyczny szkoleń indywidualnych:

 • bieżąca pomoc w zakresie objętym projektem (ad hoc),
 • zajęcia uzupełniające związane z poszerzeniem tematyki, związane ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników projektu,
 • indywidualne konsultacje biznesplanu.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Wsparcie pomostowe – udzielane w postaci indywidualnych usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej i/lub bezzwrotnej pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia – w zależności od zdiagnozowanych potrzeb Uczestników projektu.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 36 osób
 • Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 30 osoby (15K i 15M)
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 4 osoby (2K i 2M)
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 15 osoby (10K i 5M)
 • Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie – 45 osoby (25K i 20M)
 • Liczba usług rozwojowych skierowanych do przedsiębiorstw powstałych w ramach programu – 12 usług
 • Ilość godzin wsparcia szkoleniowo-doradczego grupowego – 180 godzin
 • Ilość godzin wsparcia szkoleniowo-doradczego indywidualnego – 180 godzin
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały finansowe wsparcie pomostowe w programie – 36 osób
 • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 41 miejsc
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 36 osób
 • Liczba przedsiębiorców pozytywnie oceniających wsparcie rozwojowe otrzymane po utworzeniu działalności gospodarczej w ramach programu – 12 przedsiębiorców
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które utrzymały działalność gospodarczą założoną po otrzymaniu środków w programie przez minimum 12 m-cy – 36 osób
 • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii – 7 sztuk
 • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej w branżach o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) – 7 sztuk.

Ogólna wartość projektu 1.966.377,60 zł brutto w tym:

dofinansowanie 1.868.058,72 zł

wkład własny 98.318,88 zł

Harmonogram szkoleń

Biuro projektu

ul. Dworcowa 4, 62-020 Swarzędz Tel: + 48 531 349 442 pn. - pt. 9:00 - 15:00